STRONA GŁÓWNA
 Regulamin GCI
 GCI w Małopolskim
 Ważne adresy
 Informacje o GCI
 Poradnictwo zawodowe
 Poradnik poszukującego pracy
 Podstawowe dokumenty
 Praca w Uni Europejskiej
 Agroturystyka
 Parafie
 Szkoły wyższe
 Kontakt
 Powiatowy Urząd Pracy Wadowice
 Rozkład jazdy
 • Poradnik poszukującego pracy

  Wyjeżdżający do pracy za granicą powinni wiedzieć, że:

  ·        Bezrobotny z prawem do zasiłku, zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy ma prawo poszukiwać pracy w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej oraz prawo do transferu tego zasiłku za granicą,

  ·        Zasiłek nabyty przez bezrobotnego w Polsce może być przez niego pobierany przez okres 3 miesięcy na terenie innego kraju członkowskiego

  Zgodnie z przepisami art. 69 ust. 1 lit. B rozporządzenia rady EWG nr 1408/71 bezrobotny zachowuje prawo do zasiłku na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pod warunkiem, że zarejestruje się w służbach zatrudnienia w państwie, w którym będzie poszukiwał pracy, w ciągu siedmiu dni, licząc od dnia, w którym przestał pozostawać w dyspozycji powiatowego urzędu pracy w Polsce.

  ·        Przed wyjazdem za granicę, osoba bezrobotna powinna pobrać formularz E 303, który jest wydawany na wniosek bezrobotnego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania bezrobotnego.

  Jeżeli bezrobotny zamierza poszukiwać pracy w kilku krajach UE, wojewódzki Urząd pracy wydaje formularz E 303, oddzielnie dla każdego wskazanego kraju, zgodnie z datami wskazanymi przez bezrobotnego we wniosku. Wojewódzki Urząd pracy na podstawie zaświadczenia E 303 i zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy, ocenia czy bezrobotny spełnia warunki określone w przepisach ww. rozporządzenia oraz przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r., Nr 99 poz. 1001) i wydaje decyzję w sprawie wypłaty świadczenia.

  Prawo zachowania świadczeń z tytułu bezrobocia podczas wyjazdu do innego kraju UE, zakłada że celem podróży jest poszukiwanie pracy. Nie jest zatem dozwolone rozpoczynanie tam studiów czy zakładania własnej firmy.

  Transfer zasiłku przysługuje bezrobotnemu po spełnieniu następujących warunków:

  ·         bezrobotny musi być obywatelem wspólnoty,

  ·         musi być zarejestrowany minimum 4 tygodnie w powiatowym urzędzie pracy,

  ·        musi aktywnie poszukiwać pracy za granicą, stawiać się każdorazowo na wezwanie tamtejszego urzędu .

  Okres wypłaty świadczenia za granicą wlicza się do okresu prawa do świadczenia przysługującego bezrobotnemu w kraju pod warunkiem, że:

  ·        bezrobotny zgłosi się w wojewódzkim urzędzie pracy przed upływem okresu, na jaki przyznano mu prawo do transferu zasiłku; jeżeli ostatnim dniem tego okresu jest sobota, dzień świąteczny lub inny dzień, w którym wojewódzki Urząd pracy jest nieczynny, bezrobotny ma prawo zgłosić się w pierwszym dniu roboczym po nim następującym,

  ·        przedstawi zaświadczenie E-301. Jest to dokument potwierdzający okresy zatrudnienia (ubezpieczenia) w państwie Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EGO)

             Osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia wyjeżdżający do innych krajów członkowskich UE lub EOG w celu poszukiwania pracy, powinny przed wyjazdem zaopatrzyć się w formularz E-111, uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych innych państwach członkowskich. Formularz ten wydawany jest przez oddziały wojewódzkie NIZ. Właściwe ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego na podstawie formularza E303/3 wydanego przez Urząd pracy na okres maksymalnie 3 miesięcy (zgodnie z okresem wskazanym na formularzu E 303/3).

                Prawo do wyjazdu w celu poszukiwania pracy przysługuje również bezrobotnym bez prawa do zasiłku, lecz tylko na okres 1 miesiąca W takim przypadku nie ma konieczności występowania o formularz E-303. W NIZ. Można jedynie uzyskać druk

   E-111, potwierdzający ubezpieczenie.

  ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU PRACY ZA GRANICĄ

  Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, udokumentowane okresy zatrudnienia obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych są zaliczane do okresów pracy w Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych takich jak:

  ·        Prawo i wymiar urlopu wypoczynkowego

  ·        Urlop wychowawczy

  ·        Nagroda jubileuszowa

  ·        Dodatek za staż pracy

  ·        Odprawa przy przejściu na emeryturę

  ·        Odprawa pieniężna dla pracowników zwalnianych z przyczyn dotyczących zakładu pracy

  ·        Odprawa pośmiertna

  Pod warunkiem opłacania składek na Fundusz Pracy (art. 86 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004r.

  (Dz. U. z 2004r. Nr 99 poz. 1001)).

            Z dniem 1 maja 2004r. pod warunek opłacania składki na Fundusz Pracy  dla osób pracujących w krajach UE lub EGO przestał obowiązywać, ale tylko w odniesienu do świadczeń z tytułu bezrobocia. Natomiast udokumentowane okresy zatrudnienia za granicą u pracodawcy w państwie nie będącym członkiem UE, są zaliczane do okresów pracy, od których zależy przyznanie świadczeń z tytułu bezrobocia, pod warunkiem opłacania składki na Fundusz Pracy.

            Okres zatrudnienia obywateli polskich oraz wykonania przez nich pracy zarobkowej za granicą jest traktowany jak okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ww. uprawnień od dnia zawiadomienia właściwego terytorialnie powiatowego urzędu pracy (złożenie kopii

  ,, zapewnienie zatrudnienia lub umowa o pracę”), o podjęciu pracy za granicą i przystąpieniu do opłacania składek na Fundusz Pracy w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc tego zatrudnienia (wpłat należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły), jeżeli zawiadomienie i przystąpienie do opłacania składek następuje w ciągu miesiąca, podstawę wymiaru składki dzieli się przez 30 i mnoży przez liczbę dni, za które składka będzie opłacona.

                 Bezrobotny, który nabył w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i udaje się do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa z którymi Unia Europejska zawarła umowę o swobodnym przepływie osób w celu poszukiwania pracy,, zachowuje prawo do świadczeń na zasadach określonych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej.

                Należy pamiętać, iż przed wyjazdem do pracy należy skontaktować się z pracodawcą w celu potwierdzenia terminu rozpoczęcia pracy.

  Podstawą zatrudnienia jest umowa zawarta z pracodawcą w danym kraju.