STRONA GŁÓWNA
 Regulamin GCI
 GCI w Małopolskim
 Ważne adresy
 Informacje o GCI
 Poradnictwo zawodowe
 Poradnik poszukującego pracy
 Podstawowe dokumenty
 Praca w Uni Europejskiej
 Agroturystyka
 Parafie
 Szkoły wyższe
 Kontakt
 Powiatowy Urząd Pracy Wadowice
 Rozkład jazdy
 • Informacje o GCI

  GMINNE CENTRUM INFORMACJI W STRYSZOWIE

   

  tel.                           

  www.stryszow.infocentrum.com.pl

  stryszow@infocentrum.com.pl

  POMOC BEZROBOTNYM, PRZEDSIĘBIORCOM, WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM GMINY

  Dofinansowane przez Ministerstwo
  Gospodarki i Pracy

  w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów ”PIERWSZA PRACA”

  I.                   Miejsce i czas działania Gminnego Centrum Informacji

  Gminne Centrum Informacji działać będzie w specjalnie do tego przeznaczonych dwóch pomieszczeniach budynku komunalnego stanowiącego własność Urzędu Gminy Stryszów, usytuowanego przy głównym szlaku komunikacyjnym. Centrum otwarte będzie od poniedziałku do soboty w godz. 800-1800.

  II.                Główne cele działalności i adresaci Gminnego Centrum Informacji w Stryszowie

  1.        Aktywizacja społeczności lokalnej i ożywienie lokalnego rynku pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii przekazu informacji.

  2.        Zwiększenie szans absolwentów na uzyskanie pierwszego doświadczenia zawodowego, zmniejszenie bezrobocia wśród absolwentów.

  3.        Wspieranie absolwentów i bezrobotnych w poszukiwaniu pracy.

  4.        Rozwój doradztwa zawodowego na potrzeby wszystkich bezrobotnych a w szczególności absolwentów.

  5.        Podnoszenie poziomu posiadanych kwalifikacji w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i biurowego, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

  6.        Prowadzenie działalności doradczej (redagowanie podań, życiorysów, autoprezentacja).

  7.        Zapewnienie absolwentom wszystkich szkół równego dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych oraz usług teleinformatycznych.

  8.        Stworzenie szansy rozwoju osobistego i zawodowego osobom bezrobotnym.

  9.        Propagowanie wolontariatu jako sposobu nabycia doświadczeń na rynku pracy.

  10.    Upowszechnianie wśród mieszkańców Gminy Stryszów szerokich informacji na temat prawa pracy, rynku pracy w Unii Europejskiej i warunków zakładania działalności gospodarczej.

  Oferta Centrum nie ograniczy się wyłącznie do osób poszukujących zatrudnienia. Z usług i urządzeń będą mogli bezpłatnie lub częściowo odpłatnie skorzystać również uczniowie, przygotowując się do zajęć lekcyjnych, osoby pracujące czy początkujący przedsiębiorcy, którzy zechcą otworzyć działalność gospodarczą, osoby poszukujące nowych form zatrudnienia oraz osoby pragnące się przekwalifikować zawodowo, turyści i goście przybywający n a wypoczynek w gminie i regionie, rolnicy poszukujący alternatywnych źródeł dochodu prowadzący działalność agroturystyczną, oraz przestawiający swoje gospodarstwa na produkcję ekologiczną.

  III.              Usługi podstawowe i dodatkowe Gminnego Centrum Informacji w Stryszowie

  1.       Usługi podstawowe

  ¨      udostępnienie informacji istniejącej w sieci Internet oraz własnych baz dotyczących:

  ü       rynku pracy

  ü       ofert zatrudnienia

  ü       prawa pracy

  ü       poradnictwa zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

  ¨      szkolenie bezrobotnych prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy, indywidualne porady i spotkania informacyjne,

  ¨      udostępnienie informacji dotyczących szkół i uczelni, kursów specjalistycznych
  i branżowych, a także innych form kształcenia za pomocą Internetu,

  ¨      udostępnienie informacji dla osób rozpoczynających, rozpoczynających także prowadzących działalność gospodarczą z zakresu wyszukiwania firm, kontrahentów
  i kooperantów, odbiorców wyrobów i usług, rynków zbytu, linii kredytowych, procedur załatwiania spraw wynikających z zakładania lub prowadzenia działalności gospodarczej,

  ¨      udostępnianie informacji o UE.

  2.       Usługi dodatkowe:

  ¨       umieszczanie przez klientów w sieci własnych informacji e-mail, strony www,

  ¨       pomoc bezrobotnym przy przygotowaniu oferty, CV, podania o pracę,

  ¨       pomoc przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą
  w zakresie rejestracji działalności, uzyskania NIP, regonu itp., a także udostępnienie aktualnych przepisów prawa w tym również prawa miejscowego,

  ¨       udostępnienie sprzętu komputerowego i programów w celu korzystania z Internetu, redagowania pism, drukowania, skanowania i obróbki graficznej,

  ¨       pomoc dla małych firm przy sporządzaniu i wypełnianiu deklaracji do ZUS, kojarzenia z kontrahentami, sporządzania ofert, materiałów szkoleniowych, itp.

  ¨       prowadzenie usług biurowych w zakresie pisania pism, przepisywania prac dyplomowych, ksero, wysyłanie faksów, bindowanie, itp.

  ¨       sporządzanie wniosków o wypłatę dopłat bezpośrednich dla rolników,

  ¨       prowadzenie usług turystycznych – informacji turystycznej, pośrednictwa w wynajmie kwater agroturystycznych i pokoi gościnnych,

  ¨       sprzedaż wydawnictw lokalnych – folderów, albumów, kart pocztowych, a także dyskietek komputerowych i płyt CD.


  V. Zasady korzystania z Centrum

  Każdy klient centrum w godzinach jego urzędowania będzie miał możliwość skorzystania ze sprzętu komputerowego, publikacji opracowanych na potrzeby centrum, zapoznania się z harmonogramem dyżurów specjalistów, terminami szkoleń.

  Szczegółowe zasady korzystania z centrum są określone w jego regulaminie
  Korzystanie z usług podstawowych będzie nieodpłatne, na pozostałe usługi w miarę ich uruchomienia sporządzane będą cenniki. Pozyskiwane w ten sposób środki będą przeznaczane na dalszy rozwój GCI i zwiększania zakresu usług (zakup kamery cyfrowej, aparatu fotograficznego, itp.).