STRONA GŁÓWNA
 Regulamin GCI
 GCI w Małopolskim
 Ważne adresy
 Informacje o GCI
 Poradnictwo zawodowe
 Poradnik poszukującego pracy
 Podstawowe dokumenty
 Praca w Uni Europejskiej
 Agroturystyka
 Parafie
 Szkoły wyższe
 Kontakt
 Powiatowy Urząd Pracy Wadowice
 Rozkład jazdy
 • Podstawowe dokumenty

  Informacje o CV

  CV to skrót od łacińskiego zwrotu curriculum vitae, co w tłumaczeniu oznacza przebieg życia. CV należy rozumieć jako życiorys zawodowy. Nie jest to jednak tradycyjny życiorys w formie opowiadania, lecz krótka charakterystyka zawierająca w punktach informacje na temat kandydata.

  Wygląd CV świadczy wydatnie o kandydacie, dlatego należy pamiętać, by spełniał kilka podstawowych wymogów :

  - tekst umieszczamy na białym, gładkim papierze formatu A4 ;
  - powinien być napisany na komputerze lub maszynie do pisania (chyba, że pracodawca wyraźnie prosi o pismo odręczne) ;
  - musi być napisany bezbłędnie, a ze względu na zachowanie wysokiej estetyki nie wolno robić odręcznych poprawek, skreśleń, mazania korektorem itp. ;
  - powinien zmieścić się na jednej stronie formatu A4 (jeżeli Twoje doświadczenie zawodowe jest bardzo bogate, można CV poszerzyć do większej liczby stron) ;
  - poszczególne informacje muszą być zawarte w odrębnych punktach ;

  CV musi zawierać takie elementy, jak :

  - dane personalne ;
  - wykształcenie ;
  - doświadczenie zawodowe ;
  - umiejętności ;
  - zainteresowania ;

  Dane personalne :

  Pisanie życiorysu zaczynamy zawsze od danych personalnych. Informacje umieszczamy w następujący sposób :

  • imię i nazwisko ;
  • adres (może być to adres zameldowania lub zamieszkania - nie ma obowiązku umieszczania obu) ;
  • telefon (jeśli nie masz własnego numeru stacjonarnego lub komórkowego, postaraj się o numer grzecznościowy pracodawca musi mieć z Tobą łatwy kontakt - to bardzo ważne) ;
  • data urodzenia (np.: 4.04.1975 r., czyli: 4 kwietnia (nie "kwiecień") 1975 r. - pamiętaj o poprawności językowej) ;
  • stan cywilny (nie umieszczamy informacji o liczbie posiadanych dzieci, w przypadku rozwodu lub wdowieństwa lepiej operować formą wolny/wolna)
  • w przypadku mężczyzn stosunek do służby wojskowej (tylko jeżeli jest uregulowany) ;

  Wykształcenie :

  Nigdy nie umieszczamy w tym punkcie informacji o ukończonej szkole podstawowej - to powszechny obowiązek!!! Informacje przedstawiamy w sposób uporządkowany, każdą wg takiego samego schematu, zaczynając od ostatnio ukończonej lub obecnie kontynuowanej szkoły (uczelni), cofając się do początku edukacji (bez szkoły podstawowej). W tym punkcie można również uwzględnić kursy i szkolenia.

  Informacje umieszczamy w następujący sposób :

  • data (może zawierać miesiąc i rok) rozpoczęcia i zakończenia nauki w danej szkole ;
  • pełna nazwa szkoły, wydziału (w przypadku kontynuowania nauki należy umieścić informacje o trybie: dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym i roku nauki) lub firmy prowadzącej szkolenie, miejscowość ;
  • uzyskany tytuł i specjalność (jeżeli jest) ;
  • ocena uzyskana na dyplomie (w przypadku, gdy jest się czym chwalić!!!)

  Doświadczenie zawodowe :

  Podobnie jak w punkcie dotyczącym wykształcenia, prezentując doświadczenie zawodowe zaczynamy od ostatniego miejsca pracy i cofamy się do początku.

  • Umieszczamy tylko informacje o udokumentowanej praktyce zawodowej (m.in. dlatego należy gromadzić wszystkie świadectwa pracy, umowy zlecenia lub o dzieło, referencje lub inne zaświadczenia) ;
  • Jeżeli brak jest doświadczeń wynikających z pracy, można umieścić tu :

  o informacje o przebytych praktykach zawodowych lub stażach (warto gromadzić takie doświadczenia); dobrze jest mieć jakiś dokument potwierdzający wymienione informacje (np.: ksero dzienniczka praktyk) ;
  o informacje o pracach wolontarystycznych (potwierdzone zaświadczeniem) ;
  o informacje o pracach społecznych, np.: w samorządzie szkolnym, radzie uczniowskiej itp. (przyda się dyplom lub rekomendacje od dyrekcji szkoły);

  • Informacje umieszczamy w następujący sposób :

  o data (może zawierać dzień, miesiąc, rok) rozpoczęcia i zakończenia pracy (lub informacja, że praca jeszcze trwa) ;
  o pełna nazwa firmy lub instytucji, miejscowość (jeżeli poszczególne z wymienionych prac wykonywane były w różnych miastach) ;
  o stanowisko lub pełniona funkcja ;
  o zakres obowiązków (jeżeli obowiązki się zmieniały lub poszerzały, należy to zaznaczyć) ;

  Umiejętności :

  Ten punkt można zaprezentować w różny sposób. Wszystkie umiejętności możemy zawrzeć w jednym punkcie lub podzielić je na poszczególne kwalifikacje.
  Nie należy mieszać kwalifikacji zawodowych z cechami charakteru i umieszczać ich w jednym punkcie. W tym punkcie umieszczamy wszystkie umiejętności zawodowe, które posiadamy. Do tego celu może być przydatny bilans kwalifikacji. Możemy tu umieścić:

  • znajomość języków obcych (określając stopień znajomości; kierując się zasadą atutu nie używamy określenia np.: "słaba znajomość języka angielskiego" lecz "elementarna" albo "podstawowa") ;
  • obsługa komputera (wskazujemy konkretne programy, np.: Windows, Word, Excel) ;
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (wskazujemy konkretne urządzenia: fax, xero) ;
  • prawo jazdy (zaznaczając kategorię i okres posiadania, jeżeli jest długi), znajomość topografii miasta ;
  • szybkie pisanie na klawiaturze komputera lub maszynopisanie (zaznaczając ilość znaków/minutę) ;
  • obsługa innych maszyn i urządzeń (należy wyszczególnić, jakie to urządzenia) ;
  • specjalne kwalifikacje lub uprawnienia (np.: SEP, aktualna pracownicza książeczka zdrowia, minimum sanitarne, itp.) ;
  • wszystkie inne posiadane umiejętności zawodowe nie wymienione powyżej ;

  Zainteresowania :

  Ten punkt jest ważny, gdyż prezentuje pracodawcy charakter i osobowość kandydata. Jest także często poruszany w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Należy wymienić swoje faktyczne zainteresowania, starając się je przedstawić w sposób interesujący i wskazujący na prawdziwą znajomość tematu (np. nie sport, lecz koszykówka, nie książki, lecz literatura przygodowa, itp.). Nigdy nie wolno zmyślać fikcyjnych zainteresowań, ponieważ w przypadku bardziej wnikliwych pytań czeka nas dyskwalifikująca kompromitacja.

  Wzór CV

  Curriculum Vitae

  Imie i nazwisko : Jan Kowalski

  DANE PERSONALNE:

  Stan cywilny: kawaler
  Wiek: 27
  Miejsce urodzenia: Warszawa
  Adres zamieszkania: ul.Kratki 24 m 8 Warszawa 00-999
  Telefon: 112-55-44
  e-mail: jan.kowalski@poczta.pl

  WYKSZTAŁCENIE:

  2001-obecnie Uniwersytet Warszawski -III rok Wydział Organizacji i Zarządzania (zaocznie)
  1996-2001 Technikum Mechaniczne w Warszawie

  DOŚWIADCZENIE:

  04.2002-06.2003 Biuro Rachunkowe w Warszawie
  Asystent księgowej
  - księgi handlowe
  - ryczałt
  - książka przychodów i rozchodów
  - płace, ZUS

  DODATKOWE UMEJĘTNOŚCI:

  - obsługa komputera w zakresie: Word, Excel, poczta elektroniczna, Płatnik
  - znajomość języka angielskiego - dobra
  - prawo jazdy kat. B
  - obsługa urządzeń biurowych

  ZAINTERESOWANIA:

  jazda na rolkach, modelarstwo

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn.29.08.97r. o ochronie danych osobowych, Dz. U .Nr 133 poz.883).

  Informacje o liście motywacyjnym

  • List motywacyjny należy wysyłać w odpowiedzi na każdą ofertę pracy, chyba że pracodawca wyraźnie zaznaczy, iż oczekuje tylko CV ;

  • List nie musi być długi, tylko interesujący. Nie należy pisać uniwersalnego listu, który wysyłamy do wszystkich pracodawców. Każda firma ma swoje specyficzne oczekiwania i należy je uwzględnić. Pracodawcy doskonale potrafią odróżnić szablonowy list od autentycznej prezentacji kandydata ;

  • Należy unikać w liście kopiowania CV. Informacje w nim zawarte muszą być wyselekcjonowane ze względu na rodzaj pracy, o którą się staramy. Wskazane jest rozwinięcie tylko niektórych istotnych wątków zawartych w CV ;

  • List motywacyjny powinien zawierać indywidualne informacje dotyczące np.: sukcesów zawodowych, motywacji do podjęcia pracy właśnie w tej firmie, zainteresowania daną branżą, itp. Opisując swoje cechy charakteru oraz dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia można je poprzeć konkretnymi przykładami (np.: "podczas pracy w samorządzie uczniowskim, gdzie zajmowałem się przygotowywaniem studniówki, dałem się poznać jako dobry organizator i współpracownik") ;

  • W liście nie należy używać skrótów myślowych, profesjonalizmów, uproszczeń, itp. Pracodawca może nie zrozumieć Twojej intencji (np.: nie "robiłem wydruki klientów" tylko "przygotowywałem komputerowe zestawienia klientów firmy") ;

  • List motywacyjny, podobnie jak CV, powinien być napisany na białym gładkim papierze formatu A4. Ważną kwestią jest poprawne zaadresowanie listu. Wprowadza to element indywidualizacji i wyraźnie wskazuje, że list kierowany jest właśnie do danej firmy. Podobną funkcję spełnia aktualna data ;

  Zasada adresowania i podpisywania listu :

  - W prawym górnym rogu umieszcza się aktualną datę (miejscowość, dzień, miesiąc, rok) ;

  - Swoje dane (imię i nazwisko, adres, telefon) umieszcza się w lewym górnym rogu ;

  - Poniżej własnych danych, ale po prawej stronie, umieszcza się dane adresata. Jeżeli znamy nazwisko osoby, do której kierujemy list, umieszczamy je wraz z nazwą pełnionej przez nią w firmie funkcji, poprzedzone zwrotem grzecznościowym Pan lub Pani. Dalej umieszczamy nazwę firmy i adres. Jeżeli list wysyłamy faksem, to także nr faksu. Jeżeli nie znamy imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za rekrutację, list adresujemy do firmy ;

  - Poniżej, z lewej strony, umieszczamy zwrot grzecznościowy poprzedzający treść listu (Szanowana Pani, Szanowny Panie, Szanowni Państwo). Na końcu nie stawimy wykrzyknika, lecz przecinek ;

  Pod tekstem listu, z prawej strony umieszczamy zwrot grzecznościowy, np.: z poważaniem, oraz imię, nazwisko i odręczny podpis.

  UWAGA !!!

  Nie należy umieszczać na górze kartki ani w żadnym innym miejscu zwrotu - "List motywacyjny".

  List motywacyjny powinien zawierać cztery podstawowe elementy dotyczące prezentacji kandydatury, które należy wyodrębnić w postaci czterech akapitów, bloków lub zdań :

  - W pierwszym akapicie podajemy powód, dla którego chcemy pracować w danej firmie lub dlaczego zainteresowało nas właśnie to ogłoszenie. Można też podać źródło informacji o ofercie lub powołać się na poczynione już ustalenia. Należy wskazywać na to, co my możemy wnieść do firmy, a nie to, co spodziewamy się zyskać ;
  - W drugim akapicie umieszczamy krótki opis swoich kwalifikacji zawodowych (nie powtarzając CV), przydatnych z punktu widzenia pracy, o którą się staramy. Można tu opisać trochę szerzej rodzaj i zakres wykonywanych obowiązków, wskazać sukcesy, szczególne osiągnięcia, przełomowe i ważne wydarzenia ;
  - W trzecim akapicie opisujemy swoje cechy osobowościowe i predyspozycje, które posiadamy, a są one przydatne przy pełnieniu obowiązków na stanowisku, o które się ubiegamy. Można też napisać o okolicznościach, w których dane cechy wykorzystywaliśmy oraz mieliśmy możliwość rozwijać lub kształtować ;
  - Czwarty akapit jest akapitem zamykającym. Umieszczamy tu informacje wskazujące na gotowość indywidualnego uczestnictwa w rozmowie i prezentacji swojej kandydatury ;

  Lista zwrotów i określeń do listu motywacyjnego :

  AKAPIT PIERWSZY

  • Zgłaszam swoją kandydaturę do pracy na stanowisku (...) ;
  • Chętnie podejmę pracę w charakterze (...), gdzie będę miał możliwość wykorzystania swoich umiejętności, wiedzy i predyspozycji osobistych dla rozwoju i sukcesu firmy ;
  • Jestem zainteresowany podjęciem pracy, której mógłbym się poświęcić wykorzystując swoje cechy osobiste i zdobyte umiejętności ;
  • W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w Gazecie Regionalnej zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko (...) ;
  • W nawiązaniu do przeprowadzonej rozmowy telefonicznej w dniu (...) pragnę ubiegać się o pracę w Państwa firmie (...) ;
  • Jestem zainteresowany podjęciem pracy w firmie branży (...), dla rozwoju której mógłbym jak najlepiej spożytkować zdobytą wiedzę i doświadczenie ;

  AKAPIT DRUGI

  • Łatwo nawiązuję kontakty z ludźmi, jestem osobą dynamiczną i energiczną ;
  • Lubię pracować w zespole, ale doskonale sprawdzam się również w powierzonych mi zadaniach indywidualnych ;
  • Cechuje mnie dobra organizacja i dyscyplina pracy ;
  • Mam zdolność szybkiego uczenia się ;
  • Moim atutem jest punktualność i sumienność ;
  • Posiadam umiejętność innowacyjnego i kreatywnego myślenia ;
  • Cechuje mnie wysoka kultura osobista ;
  • Cechuje mnie zaangażowanie w sprawy firmy ;
  • Posiadam szerokie kompetencje ;
  • Działania moje cechuje profesjonalizm i fachowość ;
  • Umiejętnie analizuję zebrane informacje ;
  • Posiadam zdolności organizatorskie ;
  • Jestem ambitny(a), dlatego chętnie sprostam wysokim wymaganiom stawianym przede mną ;
  • Łatwo i szybko adaptuję się do nowych sytuacji ;
  • Jestem osobą: ambitną, odpowiedzialną, skrupulatną, dyskretną, energiczną, dynamiczną, aktywną, zdyscyplinowaną, punktualną, sumienną, otwartą, lojalną, uczciwą, dyspozycyjną, cierpliwą, wytrwałą (cechy do wyboru wg faktycznie posiadanych) ;

  AKAPIT TRZECI

  • Znam dobrze język angielski oraz niemiecki i rosyjski na poziomie komunikacyjnym ;
  • Potrafię obsługiwać komputerowe programy użytkowe: Word i Excel oraz urządzenia biurowe (...) ;
  • Mam średnie wykształcenie, a obecnie studiuję zarządzanie i marketing. Znam język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację (...) ;
  • Jestem osobą dyspozycyjną, chętnie dostosuję się do zaproponowanych godzin pracy (...) ;
  • Znam podstawy księgowości komputerowej i pracowałem(am) już na podobnym stanowisku (...) ;
  • Moja dotychczasowa praca wymagała ode mnie znajomości zagadnień (...) ;

  AKAPIT CZWARTY

  • Jeżeli uznacie Państwo moją kandydaturę za godną rozważenia, będę wdzięczny(a) za możliwość pełnego zaprezentowania mojej osoby podczas rozmowy ;
  • Wierzę, iż uznacie Państwo moją kandydaturę za godną rozważenia. Z przyjemnością zgłoszę się na rozmowę, w trakcie której będę mógł(a) w pełni zaprezentować swoją osobę ;
  • Ufam, że moja kandydatura spotka się z Państwa zainteresowaniem. Był(a)bym wdzięczny(a) za umożliwienie mi pełnej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej ;
  • Wierzę, iż moje doświadczenie i cechy osobiste okażą się przydatne dla rozwoju Państwa firmy. Był(a) bym wdzięczny(a) za możliwość udziału w rozmowie kwalifikacyjnej ;

  Wzór Listu Motywacyjnego

  Jan Kowalski
  ul.Kratki 24 m8
  00-999 Warszawa
  telefon 112-55-44


  e-mail jan.kowalski@poczta.pl
  Pieniążek Sp. z o. o
  pl. Bankowy 3
  00-999 Warszawa

  Szanowni Państwo, W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w "Tygodniku Ekonomicznym" z dnia 20.11.2004 zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko Asystent Księgowej. Obecnie jestem studentem III roku na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Potrafię biegle obsługiwać komputer w zakresie MS Office oraz programów finansowo-księgowych. W trakcie studiów pracowałem w firmie rachunkowej jako asystent księgowej. Pozwoliło mi to na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu księgowości i finansów. Intensywność pracy wymagała ode mnie dużego zaangażowania i pełnego poświęcenia dla wykonywanych zadań. Jestem osobą przygotowaną do roli pełnowartościowego pracownika. Moje wykształcenie oraz praktyczne doświadczenie daje mi poczucie przygotowania do objęcia powyższego stanowiska. Jestem osobą skrupulatną, sumienną i dokładną. Szybko się uczę, cechuje mnie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania w sprawy firmy. Z przyjemnością zgłoszę się w dogodnym dla Państwa terminie w celu uszczegółowienia mojej oferty.

  Z poważaniem - Jan Kowalski