STRONA GŁÓWNA
 Regulamin GCI
 GCI w Małopolskim
 Ważne adresy
 Informacje o GCI
 Poradnictwo zawodowe
 Poradnik poszukującego pracy
 Podstawowe dokumenty
 Praca w Uni Europejskiej
 Agroturystyka
 Parafie
 Szkoły wyższe
 Kontakt
 Powiatowy Urząd Pracy Wadowice
 Rozkład jazdy
 • Regulamin GCI

  REGULAMIN FUNKCJONOWANIA GCI W STRYSZOWIE     

    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z wyposażenia GCI. Każdy zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami regulaminu oraz do przestrzegania wszystkich punktów. Przystąpienie do korzystania
  z usług GCI oznacza zapoznanie się z zasadami regulaminu.

  1.       Gminne Centrum Informacji stanowi wyodrębnioną formę działalności Urzędu Gminy Stryszów i działa w jego strukturze.

  2.       Z usług GCI można korzystać od poniedziałku do piątku w godz. od 800 – 1800 oraz w soboty od 800 - 1800.

  3.       Podstawowa działalność GCI polega na zapewnieniu mieszkańcom gminy Stryszów, gmin ościennych oraz gościom przebywającym w regionie, dostępu do internetowych baz danych w obszarach: 

  §      rynku pracy,

  §      edukacji i zdobywania nowych kwalifikacji,

  §      przedsiębiorczości,

  §      integracji europejskiej.

  4.       W zakresie objętym podstawową działalnością, a w szczególności:

  §      dostęp do baz w obszarach wyszczególnionych w punkcie 3,

  §      założenie poprzez Internet własnej skrzynki e-mail ma jednym z portali oferujących powszechnie dostępne bezpłatne usługi tego typu,
  sporządzenie wydruku wyszukanych niezbędnych informacji w ilości maksymalnie 3 stron, lub dokonanie zapisu na dostarczonych przez klienta nośniku.
  Korzystanie z usług GCI jest bezpłatne.

  5.       Maksymalny czas korzystania jednej osoby ze stanowiska komputerowego wynosi 120 minut w ciągu jednego dnia.

  6.       Klienci mogą dokonywać wcześniejszej rezerwacji stanowiska komputerowego wyłącznie poprzez osobisty kontakt z GCI. Możliwością rezerwacji objęte są dwa stanowiska komputerowe, z pozostałych trzech stanowisk klienci mogą korzystać bez wcześniejszej rezerwacji. Czas oczekiwania klienta umówionego wcześniej na konkretną godzinę nie może przekroczyć pięciu minut, po upływie tego czasu stanowisko zostanie udostępnione osobie oczekującej bez rezerwacji.

  7.       Klienci korzystający z usług GCI są zobowiązani okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz wpisać się do książki klientów.

  8.       Klient ma prawo uzyskać instruktaż co do sposobu korzystania z baz informacyjnych oraz zakładania skrzynki e-mail.

  9.       Klient może dokonać zapisu wyszukanych informacji na własnej dyskietce lub płycie CD. Nośniki, na których ma być dokonany zapis winny być nie używane.

  10.  Za umyślne uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca ze sprzętu.

  11.  GCI nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w bazach internetowych, wiarygodności form zamieszczanych tam swoje oferty oraz za jakość i wiarygodność informacji udostępnionych w bazie informacyjnej przez instytucje.

  12.  W pomieszczeniu GCI obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz alkoholu.

  13.  Za garderobę i inne przedmioty należące do klientów Gminne Centrum Informacji nie odpowiada.

  14.  Osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub narkotyków, a także osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu nie mogą korzystać z usług GCI.